Factuurvoorwaarden:

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn alle aanbiedingen, leveringen en bestellingen onderworpen

aan de hiernavolgende voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant:

1. Het plaatsen van een bestelling impliceert de uitdrukkelijke en gehele aanvaarding van deze voorwaarden.

2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de BVBA Serendipity gelegen te Grobbendonk

3. Alle klachten met betrekking tot onze facturen dienen ons bij wijze van aangetekend schrijven te bereiken binnen de 8 dagen na

datum van ontvangst van de factuur.De termijn inzake ontvangst van de factuur wordt geacht te lopen 2 dagen vanaf de

factuurdatum behoudens bewijslevering van een andere datum van ontvangst.

4. Bij laattijdige betaling vervallen alle toegestane kortingen en is de cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling

gehouden tot het betalen van verwijlintresten aan een rentevoet van 15% per jaar en dit vanaf de factuurdatum alsook een

forfaitaire schadevergoeding van 15% (met een minimum van 75 euro)beiden berekend op het factuurbedrag zonder kortingen.

5. Vorderingen tegenover de klant kunnen wij steeds verrekenen bij wijze van compensatie met eventuele vorderingen die de klant ten

aanzien van ons heeft.

Elke betaling en verrekening wordt eerst aangerekend op de kosten, vervolgens de intresten en schadevergoeding en tenslotte de

openstaande hoofdsommen.

6. Bij het plaatsen van iedere bestelling is de cliënt gehouden tot afname van het bestelde goed en/of dienst.

Bij afzegging van de bestelling door de cliënt behoudt de BVBA Serendipity zich het recht voor hetzij de afname te eisen dan wel een

forfaitaire schadeloosstelling begroot op 30% van de waarde van de bestelling.

Bij afzegging van de bestelling door de BVBA Serendipity ten aanzien van een cliënt consument, zal de BVBA Serendipity gehouden

zijn tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding begroot op 20 % van de waarde van de bestelling.

7. De cliënt is gehouden tot het voorzien van alle nuts- en andere voorzieningen conform de instructies van de BVBA Serendipity. Indien

het niet voorzien van de opgedragen voorzieningen aanleiding geeft tot meerwerken of de totale onmogelijkheid voor de BVBA

Serendipity om haar verplichtingen na te leven, dan zal de cliënt gehouden zijn tot het betalen van de volledige waarde van de

overkomst te vermeerderen met alle prestaties welke door de BVBA Serendipity werden geleverd alsook haar meerkosten.

8. In geval van niet conforme of gebrekkige levering beperkt onze verantwoordelijkheid zich tot de vervanging van het gedeelte van de

levering dat het voorwerp van een gegronde klacht uitmaakt en dit met uitsluiting van elke andere vergoeding. Aansprakelijkheid in

onze hoofde is steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen wat door de klant als een geldige

beperking van aansprakelijkheid wordt aanvaard. Wij kunnen in geen geval worden aangesproken voor enige gevolgschade in welke

zin ook.

9. Bestellingen geplaatst door minderjarigen kunnen alleen maar uitgevoerd worden indien deze mede ondertekend worden door hun

ouders of voogd en waarbij deze laatste mede zal gehouden zijn tot het voldoen van alle verplichtingen van de cliënt.

10. De cliënt wordt geacht de goederen in ontvangst genomen te hebben en te hebben aanvaard in de magazijnen van de BVBA

Serendipity te Grobbendonk

Klachten inzake de conformiteit en/of zichtbare gebreken van de door ons geleverde goederen en diensten moeten ons schriftelijk

toe te komen binnen de 48 uren na levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

11. In geval van verhuur is de huurder ertoe gehouden het gehuurde goed dat hij in goede staat wordt geacht te hebben ontvangen

behoudens uitdrukkelijk en met deze voorwaarden conform protest, met zorg te behandelen en te onderhouden.

Vanaf het ogenblik van levering draagt de huurder het risico voor iedere vorm van schade, verlies of teloorgang van het gehuurde

goed, zelfs in geval van overmacht.

Wijzigingen, aanvullingen of herstellingen mogen alleen worden uitgevoerd door de BVBA Serendipity.

Het gehuurde goed dient te worden gereinigd na afloop van de huur.

Indien er op het einde van de huur gebreken worden vastgesteld zal de herstelling geschieden op kosten van de huurder. Bij

vervanging zal de prijs van nieuwe onderdelen in rekening gebracht worden.

12. Bij het niet tijdig retourneren van de gehuurde goederen is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een

schadevergoeding verschuldigd minimaal ten belope van de huurprijs per dag zonder kortingen voor dat gehuurde goed te

vermenigvuldigen met het aantal dagen dat het goed te laat werd binnengebracht. De BVBA Serendipity behoudt zich het recht voor

haar werkelijk geleden schade te vorderen indien deze meer dan voormelde regeling bedraagt.

13. In geval van verkoop blijven de geleverde goederen eigendom van de BVBA Serendipity tot op datum van de volledige betaling van de

factuur. Dit eigendomsvoorbehoud stemt overeen met wat bedoeld wordt in de artikelen 101 en 108 van de faillissementswet.

14. De BVBA Serendipity behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als

ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de cliënt.

15. Bij wanbetaling is de BVBA Serendipity van rechtswege gerechtigd om alle verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten,

onverminderd het recht om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

16. Openstaande facturen na ingebrekestelling worden omgezet naar een voorlopige huur. Dit voor de geleverder goederen, prestatis en

diensten en tot het volledige factuur voldaan is. De huurprijs per maand bedraagt 3% van het factuur bedrag (met een minimum van

15€) en een administratieve kost van 40€ per factuur en per maand.

17. Goederen ons toevertrouwd door de klant blijven gedekt door een verzekering onderschreven door de klant. Bij gebreke aan een

dekking onder verzekering blijven de goederen onder verantwoordelijkheid van de klant. Serendipity BV zal in geen geval

verantwoordelijke of aansprakelijkheid ten laste gelegd worden bij verlies, diefstal of beschadiging van de toevertrouwde goederen.

18. Op al onze aanbiedingen, leveringen, bestellingen is het Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen – Afdeling Turnhout

De BVBA Serendipity behoudt zich het recht voor te dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement waar de

cliënt zijn woonplaats of zetel heeft.